سگ‌های روباتیکی
1401/4/15 17:1 393

جواد تاجی

خبرنگار

سگ روبات‌های شرکت Ghost Robotics به سنسورهای مختلفی مجهز شده‌اند و می‌توان آن‌ها را در صورت نیاز از راه دور کنترل کرد.